ஞானப் பதக் கீர்த்தனைகள்

வேதநாயக சாஸ்திரி

அட்டவணை

 

பாவரிசை

எண்

அசரீ ரீ சக்கரி

304

அடடா பழைய சர்ப்ப

281

அண்டசக்ர ஞா

139

அதிசயம் பெருக விழி

350

அதிசயமான புண்ணி

152

அத்தாவத்தா நமஸ்

71

அமலாதயா பரா

208

அம்பரமே அம்பரமே

303

அம்பராபர அம்பராபர

209

அம்பராபரா இஸ்திரிமரி

273

அருணந்தனாகிரூபா

301

அருவுருவொருபர

216

அருளம் பராவோ

307

அருமை ரட்சகர் வரு

10

அருள் பரா பர

299

அருபியே அருப

194

அல்லல்லா யாம

127

அல்லாவொருநபி

375

அல்லா இயேசுமக

148

அல்லேலூயா சந்தோ

16

அல்லேலூயா ஓசன்னா

114

அறியாத பாவி நா

239

அற்புதப் பரஞ்சுடரே

90

அனந்த ஞான சொரூபா

205

ஆசீர்வாதமே கிருபை

220

ஆசாரி அருமை

133

ஆசீர்வாதந் தந்

391

ஆசீர்வாதம் அருளி

2

ஆசைக் கிறிஸ்தாசன்

317

ஆசையாகினேன் கோவே

400

ஆசைநேசரே சுமே

253

ஆசையா னேனையா

254

ஆண்டானைக் கண்டேன்

20

ஆதம் வினைத் தீரப்

166

ஆதாமின் பாவத்தாலே

19

ஆதி திரித்துவமே

198

ஆதிபாம்பு

164

ஆதிபிதாவின் சுதன்

18

ஆதியத்த னானசத்

201

ஆதியானுக்கே திரு

34

ஆதியா னரனானநிலை

116

ஆதியடி முடி நடு

76

ஆதியொரு பரமப்ப

382

ஆதியோம் பரதர

369

ஆதிவேதனே

169

ஆமென் அல்லேலூயா

179

ஆரணத்திரித்துவ

200

ஆருக்கும் தயவான வாக்

219

ஆருந்துணை இல்லை

243

ஆலேலூயா ஆலேலூயா

52

ஆவிந்த நன்று யான

99

ஆற்றுமாவே யுன்னரசன்

153

ஆனந்தத் தற்பரா

136

இஸ்திரி பாவ நாசனா

41

இஸ்திரி வித்தில் பிறந்த

68

இத்தனை தயவு தாயு

59

இந்தக் கோலம் கொள்

27

இந்த மங்களம் செழிக்க

387

இந்த வேளை எந்த

62

இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த

102

இம்மானுவேல் பிறந்தார்

65

இயேசபி தானமே

106

இயேசு அபிதானி

105

இயேசு சுவாமி நீர்வாரும்

54

இயேசு சுவாமி ஐயா

167

இயேசு திருநாமம்

103

இயேசு ராஜா எனை

144

இரக்க மில்லையோ

341

இரக்கமே பரமே

258

இராஜா பிறப்பூர்

115

இராஜ ராஜ பிதா

42

இராஜ தாவீது குமா

109

இராஜனாம் பரம

5

இராஜா தஞ்சம்

354

இன்னமும் துன்பப்படா

334

ஈசா ஈசாறாவே

80

உன்தன் தஞ்சம்

246

உனக்கே சரணொரு

223

உனதத்தானந்தத்தா

343

உன்னதத்துக் கெழுந்

191

உன்னத பரமனின்

277

எங்கு மாமொழி

89

எந்தன் பரம குரு

101

எந்தாயிந்நேரம்

335

எந்தையே அனாதி வஸ்துவே

268

எப்படியும் பாவிகளை

134

எழுந்தருளும் ஏசு

176

எனக்கின்பனே அன்

364

எனது பிராண நாயகன்

177

எனை ஆண்ட பொருளே

346

என் பிரிய நாயகனை

165

என்றைக்குச் சாவேனோ

331

என்னாலே சீவன் விடு

159

என்னையா நீரெங்கே

48

ஏகனே ஏகாம்பர

393

ஏதனாதி தேவனே

160

ஏதன் காவ

170

ஏலேலக் கூட்டம்

120

ஏலேலமடி

126

ஏன் மயங்கிறாய் மன

377

ஐயா அழாதே

117

ஐயா உனதருள்புரி

137

ஐயா உன் திருப்பாதமே

295

ஐயா எது வேணும்

123

ஐயையா நான் பாவி

252

ஐயோ மனுவால் வந்த

154

ஐயரே நசரேக்கு

38

ஒருதாள்விண்ணாள்

3

ஒரு தேவாதிப திரி

203

ஒரு பராபர காரண

142

ஒரே மைந்தனே

173

ஒன்றா மெய்ப்பொருளே

215

ஓஓஓ துங்க சீவி

150

ஓசனா கிருபாசனா

207

ஓசனா வனந்தா

43

ஓடிவாசனமே

227

ஓமனு வேலரசே

309

ஓமிக்கா மிக்கா

383

ஓம் நமாவே

206

ஓம் பரா யோவா

204

ஓலோலம் ஓலோலம்

305

ஓ ஸ்திரிவித்தேசையா

347

கண்டேன் பரமண்

398

கண்டறிந்துணர்ந்து

376

கருணாகரமே அம்பரமே

60

கருணாசமுத்திரா

352

கருணைவைத் தெந்தனை

236

கர்த்தனே காவுன்னதா

171

கர்த்தா பத்தா எனை

315

கல்லுமல்லவே காயம்

332

காத்தாள் வல்லவனே

392

காணுஞான சீலனை

358

கிருபாகரனே தோத்திர

143

கிருபைப்பரா கிருபைப்பரா

370

கிருபா தயாப சத்திய

151

கிருபை கூருமையனே

327

கிறிஸ்தேசு நீர் பரிந்து

351

குற்றமெத் தெத்தனை

235

கூர்ந்திஸ்பிரித்து

22

கொண்டானடிக்கிறான்

40

கொலைக்காவனம்

162

கோற்றாக்கி உயிரை

156

சகத்திருள் மாறவே

45

சதாபதி கிறிஸ்தை

182

சந்த தந்தாளினை துணை

288

சந்ததம் மங்களம்

388

சமயசகாயா

362

சமாதான மோது

53

சரணமையா சரண

73

சரணு சரணு

306

சரணையா தேவ

322

சரணே மகத்துவ

168

சருவதயாபர நீயே

365

சருவாதிக்க தேவகுமாரா

210

சருவேசுரா ஏழை

238

சற்றே எனைப் பாரு

249

சாந்த சுதா வடிவே

366

சாமிக்கே னிந்தப்பாடு

158

சாமிக்கே தெரியாததா

282

சாமி நாடே சிந்தனை

367

சாமி கிருபை நேமி

276

சாமி நின்னடி தந்து

240

சாமி யுந்தன் கிரு

357

சாமி யுந்தன் தயை

260

சித்தம் மகிழ்ந் தெனை

291

சித்த மிரங்குவாய்

298

சிந்தனைப்படாதே

289

சிம்மாசனக் கருணை

250

சிருட்டிக் காதி

35

சிவதவ சிவநவ

372

சீருதாரி மாத

74

சீரெ ருசலை நகர்

280

சீரேசு நாதனுக்கு

397

சீவனே நித்திய சீவனே

28

சீவனேசு கிருபாசனா

326

சீவ பரப்பிரமயே

371

சுதன் பிறந்தார்

17

சுத்த தேவ நேசமே

36

சுத்த நல்ல பங்கா

85

சுந்தர சிம்மே

125

சுந்தர பாதவிந்த

231

சுந்தரா மானுவே

363

சுரபதி சுகிர்தா

302

சென்ம மேதுக்கு

380

சொல்லரு மெஞ்ஞான

111

சொற்கத் தானமுரு

189

சேனைகளினதிபதி

124

சேவித்துக்கொண்டே

225

சோபனமே சோபனமே

384

ஞானச் சுந்தரியா

316

ஞானஸ்நான தீட்சை

221

ஞானஸ்நானம் பெற்றே

226

ஞானஸ்நானமான

224

ஞானஸ்நானத்தா லென்

222

ஞானஸ்நானம் பெற்றா

228

ததியிதுதானே

429

தந்தார் தந்தைப் பதவி

290

தந்தை சருவேஸ்பரனே

265

தந்தை சுதன் வானிருந்

14

தந்தாயுமக் காயிரம்

112

தந்தைப்பராபரன்

348

தந்தையே தருணம்

345

தமியோர்க்கருள்

196

தம்பிரான் மகாதேவா

338

தயாபர தேவசுவாமி

147

தயாபரா யிங்கு

108

தயாபரா மனா

95

தயானி கிறிஸ்து

72

தயைமிகவே

96

தயை கூரையா

241

தருணமிதுவே கிருபை

100

தருணமீதுன் காட்சி

328

தருணமே பரம சரீரி

339

தன்னுயிர் விட்டி

178

தவிது கன்னி

82

தாதா தாதா மாது

353

தாலலோ தயாள

122

தான் தானாக நிற்க

212

திடமாய் முன்னாகக்

12

திரிதத்துவனே ஒரு

202

திரிஏகா திரிஏகா

199

திருக்கனுருக்க

248

திருக்குமாரன் வந்

13

திவியகுமரை யா

78

திருவான் பொருளே

135

திரும்பிப் பாராதே

283

தினந் துதிப்போமே

311

துதிசெய் துதிசீரா

314

துதி தங்கிய பர

44

தூங்கும்போது சொற்

163

தேவ சுதனொரு மெய்

271

தேவ சுந்தரனே

274

தேவசேயோ தேவசே

55

தேவசேயோ பாரீர்

33

தேவ ஞானந்தமே

131

தேவதேவ சேயனுதித்தார்

66

தேவ தேவனே சேயோ

269

தேவ தேவ தேவ தம்பி

132

தேவபரன் சேயா

267

தேவ மைந்தாநரர்

130

தேவ மைந்தன் யோ

175

தேவ பாலனே திரு

26

தேவ தே வொரேகவஸ்

275

தேவ தேவ மாதேவா

359

தேவா இரக்கமில்லையோ

344

தேவா திருக் குமாரனுக்கு

51

தேவா திருக் கடைக்கண்

330

தேவாதி தேவனை

83

தேவாதி தேவா சீக்

340

தேவாதி தேவாதி தேவா நின்

378

தேவா தேவாதி தேவா ஓ

25

தேவா நீ யொரே

37

தேவா பர கிறிஸ்து

257

தொண்டல் லோ ஓரிபாவா

88

தோத்திர சங்கீர்த்தனதுத்

313

தோத்தரி தோத்தரி

312

தோத்திர மையாசே

107

நம தத்தனர் இஸ்திரி

92

நம்பி வந்தேனேசை

256

நம்பினேன் சரணம்

361

நரர் பாவ நாசனா

31

நரர்க் கே யருள் பாலா

325

நலமனக் கியான வான

355

நல்லாயனேசு சுவாமி

128

நற் கருணை ஸ்தாபித்

230

நன்மைப் பெற்ற

394

நாதா கிருபை மேசியா

87

நாதா நாதா அட்ச

278

நாதா வுன் னடைக்கலம்

49

நின் பாதந் துணை யல்லால்

242

நித்ய சீவனீ

356

நித்ய மாகுதே

381

நீ காட்சி தாராயோ

318

நீ தவறாதா நீ

141

நீ தயைச் சே

262

நீதி மானானே னையா

218

நீதியின் ராசா

184

நீயே எனையாளு

324

நீயே நிலையுனதருள்

294

நெஞ்சே நீ கலங்

286

நேசம் வைத்தானந்த

195

நேச தேவ கிருபாசன

360

நேம மந்திர தாய

395

பரகுமாரா

149

பர சொரூபமே

129

பரஞ்சோதி வந்

21

பரத்தின் முகிலினா

188

பரநர புத்திர ரான

161

பரம நாயகர்

6

பரம பிதாவே கண்

321

பரம சீவனா

263

பரம உல்லாசா

237

பரமனே கன்னி

56

பரமே பரமே தே

320

பரனைப் பணி வதுவே

140

பரனே திருக்கடைக்

337

பரனே இந்த வேளை

342

பரனே யுன் மீது பட்ச

193

பரா முகந் தானோ

336

பரிசுத்தத் தினாதாரா

251

பரிசுத்த ரூபியான

197

பரிசுத்த வஸ்துவே

213

பவனி பார்க்கலாம்

9

பாடித்துதி மனமே

217

பாடிப் புகழ் சொலவே

172

பாத சேவடி மன்றாடி

61

பாதம் நம்பினனே கிறி

297

பாரா யேசு மெய் கோனே

181

பாராளு கோனாரே

119

பாரில் மனுவாகினான்

67

பாவிக்கு நேசராரே

245

பார்க்க முனம் வரு

138

பாராய் பாராய்

399

பாவி மனதுருகே

30

பாவியான நானே

233

பாவியெனைச் சற்றே

247

பிதாவே யானந்தா

285

பிறந்தும் வியர்த்தம்

379

பூரண கிருபையின்

110

பூலோக இரட்சக பூ

15

பெத்லேமி லெம்மாலேசு

46

பெருக்கத் திருக்கருணை

211

போகாதே என்பரா

333

போய் வாரேன் பிள்ளை

174

மகராஜா மேசியா

94

மகிசா தனகர்த்தனீ

279

மங்கள மங்களமே சுப

390

மங்கள மங்கள சோபன

385

மங்களம் மங்களம் நமோ

1

மங்களம் நித்திய சுப

396

மலையாதே நெஞ்சமே

97

மறவாதே மனமே

98

மனசே மா தேவ புத்

264

மனமே ஓ உன்னதம்

50

மனமே பரம் புவி

374

மனவாதை யடைந்த

244

மனுடனாகவே வந்த

81

மனுடனானதே வார்த்தை

4

மனுவேலே நம்மாலே

118

மனுவேலர் திருநாமம்

232

மனுவேல் ராஜன் பிறந்தார்

64

மன்னுநித்திய

229

மன்னனீயேக

214

மாசில்லா தேவ

39

மாதய வாக எங்

155

மானிட னானாரே

77

மாய வாழ்வை நம்பாதே

284

முன்னணையினரசே

47

மேகமதேறி விணு

186

மேசியா கிறிஸ்தனாதி

272

மேசியா மிக்க சலாமே

190

மேசியா

146

மேசியா யேசையா நா

261

மேசியா வெனு மேசுநாதர்

180

மேசையா பிறந்தார்

63

மைந்தன் பதத்தை

292

யேசு கிருபாசனா

323

யேசு கிறிஸ்து நாதர்

185

யேசு நாதனே இரங்கு

349

யேசுநாதா கடைக்கண்

145

யேசுநாதா சருவதயாபர

300

யேசுநாயகனே நீர்

296

யேசுநாயகா வந்தாளும்

389

யேசு பாலகனே நான் பாவி

284

யேசு நாம நினை

104

யேசு ராஜ நேச தயா

187

யேசுவையே துதி செய்

373

யேசையா நின்னை நம்பி

293

யேசையா சரணம்

310

யோவாவுக்கே என்

84

ராரராரோ பால

29

ராரராராரோ ரார

69

வந்தவராரையா

32

வந்தன வந்தனமெந்

183

வந்தனம் வந்தனமே

259

வந்தனமனந்தனந்தமே

75

வந்தானே தந்தைப்பிதாவின்

11

வந்தனனமல்லாவஸ்

121

வந்தானே பரன்மைந்தன்

58

வந்தாரையா சாஸ்திரி

113

வல்ல பராபரன் மைந்

57

வரவேணும் என

7

வஸ்தனாதிப் பரா

266

வஸ்தாதி யாரோ

157

வாகனங் கொண்டா

192

வாரீரே வாரீரேசை

8

வாரீர் மண நலுங்கிட

386

வாருங்கள் வாருங்கள்

93

வானத் தனாரே

319

வானம் பூமியோ

23

வானாதி தேவ மைந்

91

வானோர் பாடும் சே

287

விந்தைக் கிருபை

270

விந்தையாக வந்த

255

வேதாட்சி கந்தம்

24

ஜனித்தாரே

86

ஜீவதேவ ஏகனே

70

ஜெப ஜெப ஜெப

368

ஜெயதுதி ஜெயதுதி

79

 

 

-----------------------------------

Table of contents

previous page start next page