ஞானப் பதக் கீர்த்தனைகள்

வேதநாயக சாஸ்திரி

சீயோன் அங்கலாய்ப்பின் பாட்டுகள்

320

 

வெண்பா

துன்பந் தொலையாதோ சோதனைகள் மீளாதோ

வன்பின் மனக்கவலை மாறாதோ-வன்பாய்க்

கரமே விரித்துக் கழுக்குருசின் மாண்ட

பரமே கண்பார்த்திரங்கு வாய்.

 

பல்லவி

பரமே பரமே தேவா பரதாபம் (மாதேவா)

பார்த்திரங்கே.

 

அனுபல்லவி

கருணாகரமே யோவா கனிவாயென்

முன்னெருங்கே

பர

 

சரணங்கள்

1. அருட்பிரகாசமே அதிசய நேசமே

அத்தனாரே யென்கோ ஆண்டருளே (அப்பாவே)

ஆண்டருளே

பர

 

2. ஒரு பரமேயல்லா திருவருளே வல்லா

ஒப்பிலானே யெந்தாயுன்பதந்தா ஓகர்த்தா

உன்பதந்தா

பர

 

3. படிபகை கூறுது கடி மிகச் சீறுது

பத்தனானே அன்பாய்ப் பரிந்திரங்கே பர்த்தாவே

பரிந்திரங்கே

பர

 

4. ஆசறுவாதமே தேசுறுபாதமே

அப்பனாரே தந்தானந்தந்தாவே (ஆ திரித்துவா)

னந்தந்தாவே

பர

 

5. அருளெல்லையான சுதா திருநெல்லையான்பாதா

அச்சுதா மா சங்கா ஆற்றுமதேவா (மகத்துவா)

ஆற்ற வாவா

பர

(1837-வரு)

-----------------------------------

 

321

 

வெண்பா

வாடித்தவித்து மனது ருகி நின்பாதந்

தேடியடைந் தேன் திருவுளமே- கோடி

உரமிகு மெஞ்ஞானத் தொரு தேவ தேவ

பரம பிதாவே கண்டார்.

 

(இராகம்: முகாரி)

(ஆதி தாளம்)

 

பல்லவி

பரம பிதாவே கண்பாராயோ

பாராயோ கிருபை கூராயோ

பார்த்தென் கவலையெல்லாந் தீராயோ.

 

அனுபல்லவி

சரமசரங்க டொழுஞ் சருவேசுரா

தந்தாய் நின்சரண் சரணந்தாதியே.

- பர

 

சரணங்கள்

1. பொன்னுல கமுமக் காசனமே

பூதலத்தின் ஞான போசனமே

உனனதத்திருக்கு மொன் றானதேவே

உத்தமகர்த்தனோர் யோவாவே.

- பர

 

2. அரூப சொருபி அருபாரூபி

அற்புத சகல நன்மைப் பிரதாபி

கருணைச் சுயம் பிரகாச பரப்பிரமமே

காத்தருளுந் தஞ்சம் திருவுளமே.

- பர

 

3. நீதானென் குல தெய்வமுன் னோனே

நெல்லை வேதநாயகன் சொன்னானே

வேதா வேதாந்தப்பழம் பொருளே

மேசியா முகம் பார்த் தெனக்கருளே.

- பர

(1880-வரு)

-----------------------------------

 

322

 

வெண்பா

துன்பத்தால் பேயிறுட சோதனையால்பாழுலகில்

இன்பத்தால் ஓடிவரும் எண்ணத்தால்-வன்பிற்

கரணமயங்கிக் கலக்க முற்றேன் காப்பாய்

சரணையா யேசுநாதா.

 

பல்லவி

சரணையா தேவ சங்கையி னேசுராஜா

 

அனுபல்லவி

கருணையே யோவா காட்சியுன்னத வாசா

- சர

 

சரணங்கள்

1. சம்பத்து வாழ்வே துன்பத்திற் காவே

சாதிக்குத்தேவே தாவீது (மனுடர்) கோவே.

- சர

 

2. சத்தியநாதா ஞானப் பிரசாதா

நித்திய போதா நீதா நீ (சதா) தாதா.

- சர

 

3. அந்தா பாதார விந்தா சுகந்தா

சந்தா பதந்தா தற்பரா (நே) னந்தா.

- சர

 

4. பாவத்தை நீக்கி சாபத்தைப் போக்கி

ஆபத்திற் றூக்கி யாளாக்கி (என்னை) கொளையா.

 

5. நீதி மன்றாட்டா நித்திய கொண்டாட்டா

வேதநாயகன் பாட்டாரே (நெல்லை) நீரே.

- சர

(1837-வரு)

-----------------------------------

 

323

 

வெண்பா

பாவியடியார் படுந்துயரங் கொஞ்சமோ

தேவரீர் சித்தந் திரும்பாதோ - தீவிரமா

யோசிய னாரட்சியு முன்னதப் பராபரனே

யேசு கிருபாசனா.

 

பல்லவி

யேசு கிருபாசனா நேசமனா

யேக பராசரணேகதி ஒசியன்னா.

 

அனுபல்லவி

ஆசறு பாவவி மோசன்னா

ஆ மனா மனா.

- யேசு

 

சரணங்கள்

1. வானத்திருந்து வந்த வலமைச் சீமானே

மனத்துயரந் தீர்க்காயோ கோனே.

- யேசு

 

2. அருமைக் கிறிஸ்தென் ஆசை மேசையா

ஆபத் ததிகரித்துதையா.

- யேசு

 

3. சிறுமை காயோ சீவப்பிரானே

சீயோனை மணஞ் செய்த பெருமானே.

- யேசு

 

4. நெருக்கப் படாமல் நேருங்குதாவே

பெருக்கத் தருள் செய்யும் பிதாவே.

- யேசு

 

5. துன்பத்தை மாற்றும் துயரறத் தேற்றும்

அன்புப் பெருக்கிலணைத் தாற்றும்.

- யேசு

 

6. நம்பினேன் பாதம் ஞானாசீர்வாதம்

எம்பரா அருள் வரப்பிரசாதம்.

- யேசு

 

7. வேதநாயகன் பா மேவுபேரின்பா

ஆதி பராபரமே யன்பா.

- யேசு

(1835-வரு)

-----------------------------------

 

324

 

வெண்பா

வராத வினையும் மரணத்திகிலும்

புராதன மிராத துயரும் பூண்டேன் - பராபரனின்

சேயே யருள்புரியே தேவ கிறிஸ்திறையே

நீ யேயெனையாள் பரா.

 

(இராகம்: அசாவேரி)

(ஆதி தாளம்)

 

பல்லவி

நீயே யெனையாளும் அம்பரா

மனுடாவதாரா.

 

அனுபல்லவி

நேயே வானினின்று வந்தாயே பராபரன்றன்

சேயே கிருபை புரிவாயே என் முன்னிற்பாயே

 

சரணங்கள்

1. ஆதியனந்த பரஞ் சோதி திவ்விய

அருமைக் கிறிஸ்து வேயென் நீதி

சாதியனைத்து மீட்க மாதின் வித்திலுதித்த

ஏதமில்லாத யேசுநாத ஜீவாதிபதி.

- நீயே

 

2. அந்தா அனாதிபிதா மைந்தா அடியார்க்

கருள் புரியும் பாதார விந்தா

நந்தா தருள் செயுமனந்தா பாவிகளுக்குச்

சொந்தா சமையமிது வந்தாளுனக் கபையம்.

- நீயே

 

3. துங்கா சுவிசேடப் பிரசங்கா மருள்

துன்னுங் கொடுமையின் காலங்கா

மங்கா வரப்பிரசா னங்கா மரணவேளை

பங்காக நின்றருள் செயுங் காரணப் பிரதாபா.

- நீயே

 

4. துக்கக் கவலை யொருமிக்கக் கூடித்

துன்னும் விசாரத்தாலே வாடி

அக்கிரமத்தின் கிரிகை மிக்கப் பெருக்கமாகி

அந்த காரத்தின் மக்கள் கொந்தளித்து நிற்கிறார்கள்.

- நீயே

 

5. ஈட்டுத்திற மிலானைக் கூட்டு பரம

நாட்டுக் கிருபையைப் பாராட்டு

மாட்டுக் கொட்டிற்குள் வந்த

ஆட்டுக் குட்டியுனக்கு

நீட்டுப்புகழ் நெல்லையாள்

பாட்டுப் படிக்கிரங்கி.

- நீயே

(1835-வரு)

-----------------------------------

 

325

 

வெண்பா

அன்பாக வந்துன்னடி மையைத் தற்காத்து

வன்பாவந் தீர்த்து வரந்தாரும்-இன்பப்

பரர்க் கேபிரியப் பரம சருவேசா

நரர்க்கே யருட்பாலா.

 

(இராகம்: ஹரிக்காம்போதி)

(திச்ரஏகம்)

 

பல்லவி

நரர்க் கேயருட் பாலா

நன்மைச் சருவேசா

நாதர் க்கொரே பாலா வுண்மைச் சருவேசா.

 

சரணங்கள்

1. கருத்தா யென்னாதா உருத்தாய் நீ வேதா

காத்தருள் தாதா உண்மைச் சருவேசா.

- நர

 

2. ஆதார னந்தா பாதார விந்தா

ஆனந்தானந்தா உண்மைச் சருவேசா.

 

3. இம்மானு வேலே இசரேல் செங்கோலே

யிரட்சியுமன் பாலே உண்மைச் சருவேசா.

 

4. சத்துருவை நீக்கும் வெற்றியுண்டாக்கும்

தமியர்பவம் போக்கும் உண்மைச் சருவேசா.

 

5. அன்பாக வாரும் துன்பேதந் தீரும்

ஆ தரித்துக்காரும் உண்மைச் சருவேசா.

 

6. மிக்கான அன்பா மேலான நண்பா

வேதநாயகன்பா உண்மைச் சருவேசா.

(1831-வரு)

-----------------------------------

 

326

 

வெண்பா

ஏதோ வெளியன் இடுக் கந்த விர்ப்பதற்கு

வாதோ மனது வரலையோ-தாதா

திடுக் கிடக்கைப்ப்பிள்ளை களைச் சீடர் சினந்துந்

தடத்தருள் செய்யுஞ் சீவனே.

 

(இராகம்: காமஸ்)

(ஆதி தாளம்)

 

பல்லவி

சீவனேசு கிருபாசனா என்

சிறுமை தீர்த்தரு ளோசனா

என் சிறுமை தீர்த்தரு ளோசனா

என் சிறுமை தீர்த்தரு ளோசனா

 

சரணங்கள்

1. காவிலாதி செய் பாவ மூடவே

கடிய பேய் நர கோடவே

பூவு ளோருமைப் பாடவே பரி

பூரணக் கிருபை நீடவே.

சீவ

 

2. தொண்டர் பாதக ரண்டகங் கெடத்

துயரமே படு மத்தனே

தெண்டனின் சரணண்டினே னெனின்

தீமைதீர் பரிசுத்தனே ஜீவ

சீவ

 

3. அடியாடி பெற அலகை யழல்விழ

அரிய பொன்முடி கொடுபட

படியினான் படு கொடிய இடர்கெட

பலது தீமையு முறிபட

சீவ

 

4. சிந்தையோ டுனைப் பாடுந் தேவ

சிகாமணி எலியாவை யே

தந்தையே அவ னாவையே அ

வாவையே யுரை மேவையே

சீவ

(1859-வரு)

-----------------------------------

 

Table of contents

previous page start next page