ஞானப் பதக் கீர்த்தனைகள்

வேதநாயக சாஸ்திரி

சபை வாழ்த்து

 

391

 

விருத்தம்

ஆதியான் புகழைப்பாடும் வேதநாயகனுக் கன்பாய்

வேதசாஸ்திரியா ரென்று வேண்டிய வரிசை செய்து

தீதிலாக் கனங் கொண்டோங்குத் திருச்சபை யோர்கள் வாழ்க

நீதியுனாசீர்வாதந் தந்தருள் நிமலர்தேவே

 

(இராகம்: ஆனந்த பைரவி)

(ஆதி தாளம்)

 

பல்லவி

ஆசீர்வாதம் தந்தனுக் கிரகம் செய் ஐயா ஏசுநாயகா

ஆண்டவா உனின் கிருபை கூர் மேசையா

 

அனுபல்லவி

தேசுலாவிய நேச மெய் மறைத்

திருச்சபை யினம் பெருக்க மாகியே

மாசதான தீவினையுறாமலே

மாயோக மதாய் மேன்மைகளே நீடிமெய்யாய் வாழ்கவே

- ஆசீர்

 

சரணங்கள்

1. விற்பன உபதேசிமாருக்கும் வாத்திமாருக்கும்

மெய்ச்சபை பணிவிடை உத்தியோகர்க்கும்

சற் குருக்கள் மெஞ்ஞானி மாருக்கும்

தலைமை யோருக்கும் புலமை யோருக்கும்

பற்பல தருமத் துரை மாருக்கும்

பக்கிஷத் துனின் முக்கிய நற்கருணைக்

கனம் பெற மிக்க மிக்கவே.

- ஆசீர்

 

2. சத்துருக்கள் தீ வினையடாமலே பசாசுலகுடல்

சதிகளே செய்யும் பகையடாமலே

நித்தம் நோய் பிணி சேர்ந்திடாமலே

நெடுந்து யர்களும் நேர்ந்திடாமலே

சித்தமாக என்னாளும் காத்துமே

சிந்தைக் குண மிகுந்தற் புத

விந்தைப்படி இந்தச் செணம்.

- ஆசீர்

 

3. மைந்தர் மாதர்கள் மகிழ்ந்து கூடவே சந்ததிகள் நீடவே

மட்டில்லா களிப்பாய் கொண்டாடவே

விந்தை யான சோபனங்கள் சூடவே

வேதநாயகன் பதங்கள் பாடவே

சிந்தையாக வந்தெந்த நாளிலும்

திடத்தி வருவினை கடத்தியருள் பரன்

இடத்தில் நிலை பெற நடத்தி யனுதினம்.

- ஆசீர்

 

-----------------------------------

 

392

 

வெண்பா

தேவசபை வாழ்கத் தேவாலயஞ் சிறக்கப்

பூவுல கெலா மகிழ்ந்து பூரிக்கப்-பாவலரும்

நீத்தாருங் காவலரும் நீளப் பகைமாளக்

காத்தாள் வலகடவுளே.

 

(இராகம்: செஞ்சுருட்டி)

(ஆதி தாளம்)

 

பல்லவி

காத்தாள் வல்லவனே சருவேசா

காத்தாள் வல்லவனே.

 

அனுபல்லவி

சாத்தான் கெட்டோடவே, தாரணி கொண்டாடவே

- காத்தாள்

 

சரணங்கள்

1. வலராசர் வாழ்கவே மாற்றலர்கள் தாழ்கவே

வலிதந்து காமனு நசரேனா.

- காத்தாள்

 

2. போதகர் சிறக்கவே மாதவர் நிறக்கவே

பாதாம்புயந்தாரய் பர தேவா.

- காத்தாள்

 

3. திருச்சபை பெருக்கமாய் குருக்களும் நெருக்கமாய்ச்

சீரோங்கக் கிருபை கூரமரேசா.

- காத்தாள்

 

4. பந்துசனம் நீடவே சந்ததிகள் கூடவே

பாதார விந்தந் தாபர தேவா.

- காத்தாள்

 

5. புத்திரர் செழிக்கவு மித்திரர் களிக்கவும்

பூதலந் தழைக்கவுஞ் செய்திரியேகா.

- காத்தாள்

 

6. பாவிகட் கிரங்கியே ஆவியின் வரங்களை

மேவியருளம் பரா மனுவேலா.

- காத்தாள்

 

7. மிக்க புகழ் நாட்டு மேன்மை நலங்காட்டு

வேதநாயகன் பாட்டுப் பாராட்டு.

- காத்தாள்

 

-----------------------------------

 

Table of contents

previous page start next page